Privātuma politika

Andris Patmalnieks, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 01047213105, juridiskā adrese: Dzegužu iela 4, Rīga, LV-1007 , tālr. numurs: +371 29686061 (turpmāk – Uzturētājs), ir tīmekļa vietnes un Interneta veikala www.labaslampas.lv īpašnieks, uzturētājs un personas datu operators.

Apmeklējot un izmantojot www.labaslampas.lv, vietnes apmeklētājs (turpmāk – Apmeklētājs) nepārprotami piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidiem, ja vien Apmeklētāja pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes.

1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.1. www.labaslampas.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā Uzturētājs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

 • iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu www.labaslampas.lv izmantošanu).

1.2. Apmeklētāju personas datus Uzturētājs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Apmeklētāju personas datus, Uzturētājs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

1.3. Ziedojot līdzekļus vai iegādājoties www.labaslampas.lv piedāvātās preces, un izmantojot citus www.labaslampas.lv pakalpojumus, Apmeklētājs piekrīt un atļauj Uzturētājam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Apmeklētāja personas datus, ka arī datus, kurus Apmeklētājs turpmāk sniegs Uzturētājam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

 • datu apstrāde, kas izriet no www.labaslampas.lv Apmeklētāju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde, kas nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
 • dati ir nepieciešami Apmeklētāju identificēšanai un uzskaitei;
 • dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Apmeklētāja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);
 • dati ir nepieciešami Klientu lojalitātes programmas nostiprināšanai,
 • dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

1.4. Uzturētājs nodrošina Apmeklētāju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Uzturētāja partneriem, kas nodrošina www.labaslampas.lv preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

1.5. Uzturētājs veic iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos un tehniskos), lai aizsargātu Apmeklētāju personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai atbildīgajām personām, kurus nozīmējis Uzturētājs.

1.6. Apmeklētājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot Uzturētājam attiecīgu pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: [email protected] Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: (1) personas datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamats un veids, (2) datums, kad personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti; (3) personas datu ieguves avots (ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust); (4) informāciju par to, vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā.

1.7. Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Apmeklētājs informē Uzturētāju, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: [email protected].

1.8. Apmeklētāju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

2. SĪKDATNES (cookies)

2.1. www.labaslampas.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala www.labaslampas.lv plašākas izmantošanas iespējas.

2.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

2.3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

 • Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
 • Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarni;
 • Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

2.4. www.labaslampas.lv neizmanto citas trešo personu, izsekošanas vai reklāmas sīkdatnes.

2.5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Apmeklētāju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

 • www.labaslampas.lv pielāgošanai lietotāju (Apmeklētāju) vēlmēm,
 • www.labaslampas.lv izmantošanas optimizēšanai,
 • reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām,
 • statistikas veidošanai par www.labaslampas.lv apmeklētāju skaitu.

2.6. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. www.labaslampas.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos www.labaslampas.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

3. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI (PIEDĀVĀJUMI)

3.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

3.2. Lai sniegtu informāciju par www.labaslampas.lv piedāvātajiem pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, Uzturētājs var izmantot Apmeklētāju personas datus (e-pasta adresi).

3.3. Izmantojot www.labaslampas.lv, Apmeklētājs var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai.

3.4. Apmeklētājs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot viņa kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to Uzturētāju, izmantojot e-pasta adresi: [email protected]. Tiešās pārdošanas aizliegums attiecas uz vienu konkrētu personu.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas

4.1.1. Izmantojot Interneta veikalu www.labaslampas.lv un/vai piedaloties www.labaslampas.lv aktivitātēs, Apmeklētājs apliecina savu piekrišanu Privātumu politikas noteikumiem. Ja Apmeklētājs nepiekrīt šai Privātumu politikai, Uzturētājs lūdz Apmeklētāju neiesniegt personisku informāciju www.labaslampas.lv.

4.1.2. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot www.labaslampas.lv sadaļā Privātuma politika. Apmeklētājam ir pienākums pirms katra www.labaslampas.lv apmeklējuma iepazīties ar Privātuma politiku, turklāt Apmeklētājam ir iespēja saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

4.2. Jurisdikcija

4.2.1. Uzturētājs saglabā tiesības izpaust Interneta veikala www.labaslampas.lv Apmeklētāju personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Uzturētāja tiesības, un/vai pakļaujoties juridiskām darbībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.

4.2.2. Tīmekļa lapas un Interneta veikalu www.labaslampas.lv darbību regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

4.3. Informācijas apmaiņa

4.3.1. Uzturētājs sazinās ar Apmeklētāju, izmantojot Apmeklētāja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Apmeklētājs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti www.labaslampas.lv sadaļā Kontakti.